Špecializujeme sa na súkromné a obecné lesy
+421 919 085 402

Forester GPS Mobile

vedenie grafickej evidencie
Praktickosť

Praktickosť

koniec pracného sčítavania a prepisovania

Jednoduchosť

Jednoduchosť

jednoduché a intuitívne ovládanie

Efektivita

Efektivita

súčasť komplexného SW riešenia pre lesníctvo

Prehliadanie hospodárskej knihy a máp v teréne s použitím GPS.
Dáta zadané v teréne je možné synchronizovať s počítačom v kancelárii a zákresy zobraziť pomocou programu Forester Win.
Orientačný cenník aplikácie Forester GPS Mobile.

Tvorba grafickej evidencie v teréne s použitím GPS

 • zakresľovanie a meranie rubov a holín
 • grafická evidencia podľa vyhlášky a priamo v teréne s GPS
 • poznámky k zákresom
 • príprava ťažbových projektov a projektov zalesňovania
 • synchronizácia všetkých zákresov a poznámok s PC

Prehliadanie PSoL v teréne

 • informácie z PSoL vždy pri ruke
 • rýchlo a bez hľadania

Prehliadanie máp a určenie polohy v teréne

 • aktuálna pozícia na mape
  (obrysovej, ťažbovej, porastovej)
 • zobrazenie lesníckych a iných máp v teréne bez internetového pripojenia
 • zameriavanie hraníc pozemkov
 • meranie plochy a dĺžky

Aktuálne dáta výroby v teréne

 • bilancie prebierok a prečistiek do / nad 50 rokov
 • vykonané zalesnenie, bilancie holín
 • ťažbové zásahy podľa druhu ťažby
 • prehľad všetkých vykonaných činností v poraste

Uzávierka decénia

 • numerické i grafické dáta PSoL v aktuálnom stave
 • kompletné podklady pre taxáciu v digitálnom formáte
 • využitie dát typovaných v priebehu decénia
 • spresnenie PSoL, zrýchlenie jeho tvorby

Katastrálna mapa

 • hranice a čísla parciel
 • bez potreby internetového pripojenia
 • register C, E, základné aj inverzné zobrazenie

Ortofoto mapa

 • ortofoto v kvalitnom rozlišení
 • bez potreby internetového pripojenia
 • vhodné ako podklad pre ďalšie mapy

Lesnícka mapa typologická

 • mapa lesných typov
 • farebné vyjadrenie plôch
 • kódy lesných typov

Lesnícka grafická evidencia v teréne, zobrazenie lesníckych máp a hospodárskej knihy

Pre inštaláciu užívateľ alebo taxačná kancelária zaistí mapy PSoL, všetky ostatné mapy sú voľne dostupné takmer pre celú SR. U všetkých týchto máp je možné nastaviť ľubovoľný stupeň transparentnosti.

Pozrite si video: Grafická evidencia a mapy priamo v teréne

Máte záujem o vypracovanie ponuky alebo nejaký dotaz?

Jdi zpět